Statut Fundacji WSPIERANIA i ROZWOJU KULTURY

VIA CULTURAE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury VIA CULTURAE, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6. Kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 2016r., poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Wiesława Kusego, zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi Małgorzatę Badowską, w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, w dniu 03 stycznia 2017 roku za Repertorium A Nr 1/2017.
 3. Fundacja została ustanowiona dla realizacji, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, celów społecznie użytecznych, w szczególności w zakresie kultury i sztuki.  
 4. Fundacja może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „FUNDACJA VIA CULTURAE”

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

       Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki oraz nauki, w tym w szczególności rozwoju muzyki polskiej o wysokich walorach estetycznych, moralnych, humanistycznych, tak w Polsce jak i poza granicami Rzeczypospolitej.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję muzyki polskiej w ramach programów stypendialnych  dla młodych twórców (do 30 roku życia) finansowane ze środków zewnętrznych,
 2. pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i promocję polskiej muzyki,
 3. realizację projektów finansowych ze środków krajowych i Unii Europejskiej, dotyczących szeroko pojętej kultury muzycznej,
 4. produkcję filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej,
 5. produkcję przedsięwzięć muzycznych – spektakle muzyczne i słowno-muzyczne,
 6. organizację spotkań międzynarodowych dla młodzieży dotyczących kultury muzycznej w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej,
 7. produkcję i wydawanie płyt: CD, DVD, MP-3, WAVE,
 8. wydawanie książek i czasopism,
 9. działalność charytatywną, polegająca na ułatwianiu dostępu do dóbr i „produktów” kultury,
 10. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
 11. działalność badawczą kultury polskiej, dotyczącą koncertów, przedstawień telewizyjnych, filmowych, teatralnych i prac artystycznych,
 12. pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie, dzieci i młodzieży,
 13. wspieranie młodzieży z biednych środowisk w edukacji poprzez Internet,
 14. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
 15. edukację społeczeństwa w wspieraniu, uczestnictwie i tworzeniu kultury muzycznej,
 16. cyfryzację i digitalizację zasobów kultury polskiej,
 17. wykonywanie studiów wykonalności, obejmujących projekty kulturowe.
 18. Prowadzenie kursów i szkoleń

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji osób prawnych, konkursów,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. odsetek bankowych.
 7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§11

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady przed upływem kadencji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. śmierci członka Rady.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§12

Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
 6. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub w sprawie likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 8. Zawieranie w imieniu Fundacji wszelkich umów związanych z działalnością ( w tym umów najmu) w przypadku, gdy z przyczyn formalno-prawnych nie może umowy takowej zawrzeć Prezes Zarządu.

§13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Obrady Rady Fundacji są ważne, jeżeli co najmniej połowa jej członków jest obecna. 
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatora lub Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków złożony na piśmie, w celu rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z Członków Zwyczajnym Rady, dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

ZARZĄD

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy, powołany przez Fundatora.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji do rąk Przewodniczącego Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowania Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady Fundacji o wydanie opinii w sprawie zmiany Statutu,
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowiąc inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu podejmuje decyzje

SPOSÓB REPREZENTACJI

§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu jednoosobowego – składa i podpisuje: Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – składają i podpisują:  dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. Uchwałę w sprawie zmian w Statucie Fundacji, Rada Fundacji podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych do głosowania.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w Akcie Założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą być przeznaczone mocą decyzji Fundatora, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Statut Fundacji został przyjęty dnia 04 stycznia 2017 roku.

FUNDATOR

________________________

Andrzej Kusy                                                 

                                

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2017 tomkam.pl